You are here

Nepal

Representative(s)
  • Samit Raj Shilakar samit.shilakar@pum.nl (+977 1) 9851127255 KATHMANDU
    Niraj Khanal niraj.khanal@pum.nl +977 9851 1311 30 Lalitpur
    Lajali Bajracharya lajali.bajracharya@pum.nl +977-9851076735 Kathmandu
Country Coordinator
Henri Kremers henri.kremers@pum.nl
Project officer
David Brandsma david.brandsma@pum.nl