You are here

Ethiek

Commissie Ethiek
Ethisch handelen ligt aan de basis van PUM. Toch zijn er soms situaties en ontwikkelingen waarbij men de vraag stelt: is dit voor PUM moreel aanvaardbaar? Wat is nu de juiste richting en keuze?
Voor dergelijke situaties is er de Commissie Ethiek.
 
De Commissie is er voor iedereen die betrokken is bij PUM. De Commissie adviseert. Concrete vragen kunnen door iedereen worden aandragen en de Commissie neemt ook zelf initiatief om onderwerpen op te pakken. De keuzes die voortvloeien uit een gegeven advies, kunnen hun doorwerking krijgen in de gedragscode van PUM. 
 
De adviespraktijk van PUM streeft ernaar om in elke individuele situatie van klanten effectieve, vakkundige adviezen te geven die bijdragen aan de bloei van de organisatie en medewerkers. Dat klinkt misschien eenvoudig en logisch, maar kan in de praktijk best lastig zijn. De belangen van een bedrijf bijvoorbeeld, kunnen op gespannen voet staan met de belangen van de omgeving of van de medewerkers. Dan is de vraag: Wat is wijsheid? 
 
Onderwerpen
Onderwerpen die in de Commissie aan de orde kunnen komen, kunnen te maken hebben met een risico op, of vermoeden van: 
- Belangenverstrengeling
- Discriminatie
- Corruptie
- Onveilige of oneerlijke arbeidsomstandigheden
- Oneerlijke arbeidsvoorwaarden
- Spanning tussen korte termijn en lange termijn perspectief
- Spanning tussen individueel voordeel of sector- of groepsvoordeel
- Spanning tussen lokaal belang of regio/mondiaal belang
 
Steeds is het bij de bespreking van onderwerpen de vraag: hoe gaan we om met conflicterende waarden en normen? Bijvoorbeeld de waarden en normen van het land of de regio waar we werken en onze eigen ideeën? Of de waarden en normen van een PUM-medewerker en die van een stafvrijwilliger?
Door deze vragen te stellen en te beantwoorden, draagt de Commissie bij aan het maken van bewuste keuzes en het bewust handelen van PUM.
 
Ethiek en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Ethiek en MVO liggen dicht bij elkaar. MVO is het tot uitvoer brengen van ethische normen en waarden, bijvoorbeeld het stimuleren van ondernemen op een eerlijke manier voor mens en milieu. Ethiek is de benadering, de filosofie van waaruit dit gebeurt. Dankzij ethiek en de adviezen van de Ethische Commissie is PUM in staat om MVO toe te passen in de adviespraktijk.
 
De werkwijze van de Commissie Ethiek is vastgelegd in een protocol. Dit protocol is bij PUM intern beschikbaar in de online community ‘Commissie Ethiek’. Adviezen van de commissie zijn hier ook te vinden.
 
Contact
Bent u tijdens uw betrokkenheid bij PUM geconfronteerd met een ethische vraag, waarvoor u advies zoekt? Laat het aub weten via ethics@pum.nl. Bij PUM intern is het mogelijk om anoniem een melding te doen in het postvak van de commissie.  
 
Leden van de Commissie Ethiek
De Commissie Ethiek bestaat uit PUM-medewerkers en externe deskundigen. Door deze samenstelling is het mogelijk om met enige afstand naar onderwerpen te kijken en belangen af te wegen. De leden zijn:
 
Monica Schröder – coördinator, PUM-vrijwillige staf
Amber Fritschy - secretaris, PUM-vaste staf
Roeland ten Napel - PUM sectorcoordinator Hospitality: Catering, Restaurants & Events
Michiel Korthals - PUM-expert, voormalig-hoogleraar bio-ethiek
Johan Wempe - hoogleraar bedrijfsethiek VU
Peter van den Broek - PUM-vrijwilliger, waarnemer